Supplemental_Figures - Potential Roles of NIX/BNIP3L Pathway in Rat Traumatic Brain Injury

Supplemental_Figures for Potential Roles of NIX/BNIP3L Pathway in Rat Traumatic Brain Injury by Jialing Ma, Haibo Ni, Qin Rui, Huixiang Liu, Feng Jiang, Rong Gao, Yanping Gao, Di Li and Gang Chen in Cell Transplantation