Reviewer_2_v.1.pdf (194.89 kB)

Reviewer_2_v.1 – Supplemental material for Global transcriptional regulation of STAT3- and MYC-mediated sepsis-induced ARDS

Download (194.89 kB)
journal contribution
posted on 01.10.2019, 12:07 by Jianfeng Zhang, Yifeng Luo, Xiaoling Wang, Jieyun Zhu, Qian Li, Jihua Feng, Dan He, Zhimei Zhong, Xiaowen Zheng, Junyu Lu, Donghua Zou, Jiefeng Luo

Supplemental material, Reviewer_2_v.1 for Global transcriptional regulation of STAT3- and MYC-mediated sepsis-induced ARDS by Jianfeng Zhang, Yifeng Luo, Xiaoling Wang, Jieyun Zhu, Qian Li, Jihua Feng, Dan He, Zhimei Zhong, Xiaowen Zheng, Junyu Lu, Donghua Zou and Jiefeng Luo in Therapeutic Advances in Respiratory Disease

Funding

Guangxi Natural Science Foundation

History

Exports