Reviewer_1_v.2 – Supplemental material for Global transcriptional regulation of STAT3- and MYC-mediated sepsis-induced ARDS

Supplemental material, Reviewer_1_v.2 for Global transcriptional regulation of STAT3- and MYC-mediated sepsis-induced ARDS by Jianfeng Zhang, Yifeng Luo, Xiaoling Wang, Jieyun Zhu, Qian Li, Jihua Feng, Dan He, Zhimei Zhong, Xiaowen Zheng, Junyu Lu, Donghua Zou and Jiefeng Luo in Therapeutic Advances in Respiratory Disease