Reviewer_1_v.2 – Supplemental material for Autophagy and pulmonary disease

Supplemental material, Reviewer_1_v.2 for Autophagy and pulmonary disease by Shi-xia Liao, Peng-peng Sun, Yan-hui Gu, Xi-min Rao, Lan-ying Zhang and Yao Ou-Yang in Therapeutic Advances in Respiratory Disease