MSJ790396_materials_and_methods – Supplemental material for Lack of short-chain fatty acids and overgrowth of opportunistic pathogens define dysbiosis of neuromyelitis optica spectrum disorders: A Chinese pilot study

Supplemental material, MSJ790396_materials_and_methods for Lack of short-chain fatty acids and overgrowth of opportunistic pathogens define dysbiosis of neuromyelitis optica spectrum disorders: A Chinese pilot study by Junli Gong, Wei Qiu, Qin Zeng, Xiyuan Liu, Xiaobo Sun, Huijuan Li, Yu Yang, Aimin Wu, Jian Bao, Yuge Wang, Yaqing Shu, Xueqiang Hu, Joseph A Bellanti, Song Guo Zheng, Yongjun Lu and Zhengqi Lu in Multiple Sclerosis Journal