MSJ786058_supplementary_figures – Supplemental material for Primary optic neuropathy in Behçet’s syndrome

Supplemental material, MSJ786058_supplementary_figures for Primary optic neuropathy in Behçet’s syndrome by Qinglin Yang, Lin Sun, Qian Wang, Jiawei Wang, Chao Meng, Qinglin Chang, Xuehui Shi, Shilei Cui, Lei Liu and Chuntao Lai in Multiple Sclerosis Journal