Figure_S7_for_modification – Supplemental material for LKB1 and YAP phosphorylation play important roles in Celastrol-induced β-catenin degradation in colorectal cancer

Supplemental material, Figure_S7_for_modification for LKB1 and YAP phosphorylation play important roles in Celastrol-induced β-catenin degradation in colorectal cancer by Shuren Wang, Kai Ma, Cuiqi Zhou, Yu Wang, Guanghui Hu, Lechuang Chen, Zhuo Li, Chenfei Hu, Qing Xu, Hongxia Zhu, Mei Liu and Ningzhi Xu in Therapeutic Advances in Medical Oncology