DS_DISC766278 – Supplemental material for Discovery of Small-Molecule Antagonists of the H3K9me3 Binding to UHRF1 Tandem Tudor Domain

Supplemental material, DS_DISC766278 for Discovery of Small-Molecule Antagonists of the H3K9me3 Binding to UHRF1 Tandem Tudor Domain by Guillermo Senisterra, Hugh Y. Zhu, Xiao Luo, Hailong Zhang, Guoliang Xun, Chunliang Lu, Wen Xiao, Taraneh Hajian, Peter Loppnau, Irene Chau, Fengling Li, Abdellah Allali-Hassani, Peter Atadja, Counde Oyang, En Li, Peter J. Brown, Cheryl H. Arrowsmith, Kehao Zhao, Zhengtian Yu, and Masoud Vedadi in SLAS Discovery