Author_response_to_reviewer_comments.pdf (215.4 kB)
0/0

Author_response_to_reviewer_comments – Supplemental material for Diastolic dysfunction in men with severe obstructive sleep apnea syndrome but without cardiovascular or oxidative stress-related comorbidities

Download (215.4 kB)
journal contribution
posted on 01.10.2019 by John Papanikolaou, Melpomeni Ntalapascha, Demosthenes Makris, Triantafyllia Koukoubani, Vasiliki Tsolaki, George Zakynthinos, Konstantinos Gourgoulianis, Epaminondas Zakynthinos

Supplemental material, Author_response_to_reviewer_comments for Diastolic dysfunction in men with severe obstructive sleep apnea syndrome but without cardiovascular or oxidative stress-related comorbidities by John Papanikolaou, Melpomeni Ntalapascha, Demosthenes Makris, Triantafyllia Koukoubani, Vasiliki Tsolaki, George Zakynthinos, Konstantinos Gourgoulianis and Epaminondas Zakynthinos in Therapeutic Advances in Respiratory Disease

History

Exports