Additional_Table_S1_5 – Supplemental material for Integrative Analysis of Genome-Wide Association Studies and DNA Methylation Profile Identified Genetic Control Genes of DNA Methylation for Kashin-Beck Disease

Supplemental material, Additional_Table_S1_5 for Integrative Analysis of Genome-Wide Association Studies and DNA Methylation Profile Identified Genetic Control Genes of DNA Methylation for Kashin-Beck Disease by Ping Li, Cuiyan Wu, Xiong Guo, Yan Wen, Li Liu, Xiao Liang, Yanan Du, Lu Zhang, Mei Ma, Shiqiang Cheng, Bolun Cheng, Sen Wang and Feng Zhang in CARTILAGE